News

มทร.พระนคร ศึกษาดูงานการจัดหารายได้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง น.ส.ศิริมา กองสำลี ผู้อำนวยการกองคลัง นำบุคลากรกองคลัง และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลัง การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดหารายได้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการบริหารงานและการหารายได้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ ประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนางาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter