News

คณะศิลปศาสตร์ เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวพระนครทราเวล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดงานเปิดโปรแกรมท่องเที่ยวพระนครทราเวล ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอาง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักการจัดนำเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการจัดนำเที่ยว และพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนเกิดทักษะการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยนักศึกษาจะปฏิบัติการนำเที่ยวจริง รวม 8 เส้นทาง ได้แก่ 1.เบตง จ.ยะลา 2.ทีลอซู จ.ตาก 3.ปิล๊อก-สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 4.จ.ชุมพร 5.จ.เชียงราย 6.จ.เลย-จ.เพชรบูรณ์ 7.จ.นครพนม-ลาว และ8.จ.ระยอง-จ.จันทบุรี

ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า งานเปิดโปรแกรมท่องเที่ยวพระนครทราเวล นับเป็นเวทีแสดงศักยภาพที่ส่งเสริมวิชาชีพของนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังสามารถตอบสนองตลาดแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวพระนครทราเวล มีความสอดคล้องกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค การใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter