News

โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิทยาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ. น.ท.หญิงดร.ชมสุภัค ครุฑกะ รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด และรศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายหัวข้อ การจัดการความรู้กับภารกิจที่ท้าทายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter