News

งานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดและผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ การศึกษางานวิจัย การสร้างเครือข่าย และแนวทางการสร้างนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ทางสังคม ณ ห้องประชุม 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ไพศาล การ ถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบป้ายสนับสนุนการปลูกกัญชา 29 แหล่งปลูกเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter