News

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2564 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสำนักงานการสื่อสารการตลาด การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย การอนุมัติประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งการขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ( หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) นอกจากนี้นายกสภา มทร.พระนคร ได้รับมอบโฉนดที่ดินบริจาค จำนวน 29 ไร่ 15 ตารางวา ในอำเภอจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ จาก น.ส.ปนัดดา สุวรรณานนท์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสถาบันกสิกรรมศาสตร์ โอกาสนี้นายกสภา มทร.พระนคร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ น.ส.ปนัดดาด้วย ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter