News

มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในภารกิจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ที่บรรจุใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับเกียรติบัตร จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ด้านวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล และผู้อำนวยการกองนิติการ บรรยายเรื่องกฎหมายและวินัยใกล้ตัว นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง บรรยายเรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอนและระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต่าง ๆ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter