News

รัฐมนตรีอว. มอบศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิดชู 6 นักวิชาการ ผู้ทำคุณประโยชน์ – สังคม

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมีศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร นายกสภามทร.พระนคร กล่าวรายงาน และศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้รับได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ท่าน เพื่อยกย่องบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะอันสูงยิ่งของบุคคล จึงเห็นสมควรยกย่องบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ปรากฏต่อมหาวิทยาลัยและสังคมทั่วไป ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(วิจัย) 2.ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(วิจัย) 3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทร วิภาหัสน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มทร.พระนคร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ 4.รองศาสตราจารย์ ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันไทย-เยอรมัน และกรรมการบริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ จำกัด เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(ปฏิบัติการ) 5.อาจารย์ธนภาค อาชวากร ผู้จัดตั้งสถาบันการออกแบบเครื่องประดับ โรงเรียนกรุงเทพอัญมณีศิลป์ Bangkok jewelry institute เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(ปฏิบัติการ) และ 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจกุล ประธานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(สมทบ)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวว่า ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการยกย่องบุคคลในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะอันสูงยิ่งของบุคคล ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างผลงานตามความเชี่ยวชาญในสาขาของตนมากกว่าการขอตำแหน่งทางวิชาการ จึงเห็นสมควรยกย่องบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ปรากฏต่อมหาวิทยาลัยและสังคมทั่วไป  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งบุคคลผู้สมควรได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น และรับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถือเป็นการมอบตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การมอบตำแหน่งให้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นการเชิดชูบุคคลในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ต้องมีความเป็นเลิศในด้านที่ตนเองถนัด หรือความเป็นปราชญ์เมธีจากการสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะอันสูงยิ่ง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม “การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลให้มีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบกับปีนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ได้รับยกย่องเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ...เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (URL: shorturl.at/iqzU1) ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็นทางต่าง ๆ” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวทิ้งท้าย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter