News

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานเครือข่ายศิษย์เก่า เส้นทางระนอง-ชุมพร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานในโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์จังหวัดระนอง-ชุมพร และการประชุมด้านกาแฟและการท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หัวข้อ การเพิ่มมูลค่ากาแฟ และการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2566 ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อประชุมแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างราชมงคลพระนครและอาชีวฯ ชุมพร รวมถึงร่วมหารือกับนายไมตรี พงษ์พานิช และนายรุจิโรจน์ ตันติทัตต์ เครือข่ายศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร จังหวัดชุมพร เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนในจังหวัด ในสถาบันอุดมศึกษาและในกลุ่มราชมงคล รวมถึงด้านการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย ต่อด้วยเข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ โดยได้รับเกียรติจากนายนิคมศิลปกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ให้การต้อนรับ

จากนั้นเดินทางศึกษาดูงานที่ ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม หัวข้อ การเพิ่มมูลค่ากาแฟ และการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร จังหวัดระนอง โดยมีนายสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง กลุ่มชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและการท่องเที่ยวการเกษตร และตัวแทนเครือข่ายศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร จ.ระนอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง นายนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง และนายธานินทร์ โต๊ะหมัดและ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการเข้ามาพัฒนาจังหวัดระนอง รวมถึงทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ ความเป็นมาของกาแฟจังหวัดระนอง การพัฒนากาแฟระนอง อุปสรรคปัญหาของกาแฟระนอง การส่งออกกาแฟ การสร้างแบรนด์กาแฟให้คนรับรู้ มุมมองการจัดนิทรรศการกาแฟระนอง เป็นต้น ทั้งนี้ราชมงคลพระนคร จะนำข้อมูลทุกด้านมาประกอบการดำเนินกิจกรรม ทั้งการเรียนการสอน การรับนักศึกษา การวิจัย และการหารายได้ ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter