News

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน อาทิ ศ. (พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, ผศ.ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม, ดร.สกันท์ วารินหอมหวน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งการวิพากษ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. ) กำหนด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter