News

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีหารือแนวทางของบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนและสังคมในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมและสวัสดิการสังคม รวมถึงหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการทำข้อเสนอโครงการครั้งนี้

ที่ผ่านมา ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ได้มอบหมายให้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนสุขภาพเขตดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนจาก 9 คณะ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter