News

ราชมงคลพระนคร รับ 2 รางวัล เยาวชนจิตอาสา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ในระดับอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทน เข้ารับรางวัล นอกจากนี้ยังรับรางวัลผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบ ในงาน “รางวัลเกียรติยศ” ครั้งที่ 15 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเข้าใจและยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter