News

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาราชมงคลพระนคร “RMUTP Young Generation”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright Student “RMUTP Young Generation” โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดงาน ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 4201 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษาในโครงการเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพระดับสากลสู่การเป็นผู้นำนักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ภาวะผู้นำ จิตอาสา ตลอดจนการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 33 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter