Newsครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัคร ป.บัณฑิต ปี 63

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตร ป.บัณฑิต) จำนวน 180 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึก สำหรับผู้ที่มีสัญญาจ้างหรือผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หลักสูตรดังกล่าวจัดให้มีการเรียนการสอนระยะเวลา 3 ภาคเรียน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยในภาคเรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ เริ่มเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://teched.rmutp.ac.th/new/?p=23222 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญบริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) และสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผศ. รุ่งอรุณ พรเจริญ โทร. 084-680-7894 หรืองานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 7104

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter