News

การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยนำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอป แต่ยังคงคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาและเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter