News

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากทั้ง 9 คณะเข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ การทำผ้ามัดย้อม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมป่าไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter