News

ราชมงคลพระนคร จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลูกฝังเยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. วัฒนา ยี่จัน ผู้บัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ในการร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและวิทยาลัยการตำรวจ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเบื้องต้นทางวิทยาลัยการตำรวจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอด เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ในงานปฐมเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการ พระนคร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันหาแนวทางประชาสัมพันธ์ในการปราบปรามอาชญากรรมทางโซเชียล ในกลุ่มเยาวชนหรือนักศึกษา และการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว อันเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะ สามารถสร้างการรับรู้ ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ต่อไป

สมพิศ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter