News

มทร.พระนครลุย !! เรียน-สอบออนไลน์ภาค 1/2564 แนะ น.ศ.ปรับตัว ตั้งใจ ขยันอดทนฝ่าภาวะวิกฤตโควิค-19

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสการติดเชื้อแก่บุคลากรและนักศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในด้านการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลในรูปแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Blended-learning with an on-line focus)  ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน -18 ตุลาคม 2564  สำหรับการสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัย (On-site learning) ให้เป็นไปตามบริบทสถานการณ์ และต้องดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวอีกว่า ส่วนนักศึกษาสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกสอน โครงงาน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564  ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลา หรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนได้ โดยกิจกรรมทดแทนต้องสอดคล้องเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตรและสภาวิชาชีพสาขานั้น ๆ  สุดท้ายการวัดประเมินผล ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณารูปแบบการวัดประเมินผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ หรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรแทนการนั่งสอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในห้อง  อย่างไรก็ตามแม้มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ได้เน้นย้ำให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด  ส่วนด้านการวัดประเมินผลต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้  ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับองค์ความรู้และผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานในสาขาวิชาชีพ

“อยากฝากถึงนักศึกษาทุกคนให้ปรับตัวไปตามสถานการณ์ แม้การเรียนออนไลน์นักศึกษาอาจจะได้รับองค์ความรู้ไม่รอบด้านเหมือนการเรียนในห้องเรียน แต่อยากขอให้นักศึกษาทุกคนขยัน อดทน ตั้งใจ ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมในสังคมต่อไป ซึ่งอาจารย์ทุกคนต่างพร้อมที่จะสนับสนุนและเติมเต็มความรู้ในสิ่งที่นักศึกษาขาดตลอดเวลา ซึ่งทุกฝ่ายจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และหากสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติดังเดิม” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter