News

มทร.พระนคร อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน นำโดย นายสุนทร แก้วคำไส เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และนายฤทธิ์เดช กิจขยัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) การดับเพลิงเบื้องต้น วิธีการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) โดยวิทยากรคุณพงศทร ปัตเต จากบริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ หอประชุมดีฮอลล์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงการเรียนรู้วิธีการหนีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและลดการสูญเสียชีวิต ตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter