News

มทร.พระนคร ร่วมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้านสิ่งทอให้ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการฝึกปฏิบัติการทำอาชีพอิสระเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ทั้งนี้มี ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ พร้อมทีมคณาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประกอบด้วย อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์ ผศ.วาสนา ช้างม่วง และ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติและสีสังเคราะห์ และหัวข้อ การพิมพ์ถุงผ้ารักษ์โลกด้วยบล็อกผักผลไม้ ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าด้วยสีพิมพ์ผ้า เทคนิคการแกะสลักผักผลไม้เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ และเทคนิคการทำให้สีติดทนทาน ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคด้านการมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติและสีสะท้อนแสงแบบพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำกับการรับงานไปทำที่บ้าน โดยวิทยากรฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 อีกด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter