News

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย กระตุ้นนักศึกษา-ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ พร้อมนำทีมผู้นำนักศึกษา สภาและองค์การนักศึกษาราชมงคลพระนคร เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในวิถีประชาธิปไตย และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ของพลเมืองไทย พร้อมได้จัดทำสื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้นำนักศึกษา บุคคลากร และประชาชนทั่วไปโดยรอบมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและสิ่งที่ควรรู้ในการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้องอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter