News

สถาบันภาษา จัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนางานแปล”

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาศักยาภาพทางภาษาเพื่อพัฒนางานแปล” โดยมี ผศ. กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการแปล และสามารถแปลงานเขียนตามบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม ในหัวข้อ กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการแปล (ไทย-อังกฤษ) และฝึกปฏิบัติการแปลไทยเป็นอังกฤษ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา อาคารราชบุรีดิฤกธิ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

พุทธชาติ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter