News

ราชมงคลพระนคร ติดอาวุธนักศึกษา นำเทคโนโลยีบูรณาการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ผศ.ศรัทธา แข่งเข็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “RMUTP University of Technology, Innovation and Integration” ณ ห้อง Learning space ชั้น 3 อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาทางด้านการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 คน โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงศ์ อัครมหามงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัท ไซเจ็น จำกัด และนางสาวสาธินี ไพโสภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิกและเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนในมากมาย ประกอบด้วย พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการทำงาน พื้นฐานการใช้งานด้วย AI เทคนิคการเตรียมการนำเสนอผลงานด้วย Canva และการนำเสนอผลงานด้วย Canva

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter