News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมพร้อมออกนอกระบบ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ โดยมี ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทั้งในด้านนโยบายและด้านวิชาการอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน การมีทัศนคติที่ดีในการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความทันสมัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

โดยการอบรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ ผ่านระบบ Zoom อาทิ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงเรื่องงบประมาณ โครงสร้างของหน่วยงาน การลงทุนเพื่อหารายได้ การเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากร ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ผลกระทบต่อนักศึกษา การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อชี้แจงแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เมธา ศิริกุล รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกายภาพศูนย์รังสิต และอาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม การเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ อาทิ ระเบียบหลักปฏิบัติการออกนอกระบบตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงสวัสดิการ สวัสดิภาพของบุคลากร ส่วนภาคบ่าย รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิสด้อม โปร จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การพัฒนา Growth mindset เพื่อเป็นตัวเองในแบบฉบับที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset และวิธีการสร้าง Growth Mindset เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น เป็นต้น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter