News

มทร.พระนคร ร่วมโชว์วิจัยผลิตขนมหวานพื้นเมือง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานมีผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแถลงข่าว กว่า 30 ผลงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุลและคณะ ผลงานวิจัยดังกล่าว อยู่ภายใต้ชุดโครงการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี มีดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ซึ่งได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter