News

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร.วรินทร์ สุดคะนึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน พร้อมด้วย นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวชาวิณี บินกาซีเมน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกเครือข่าย 53 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน และวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2567

ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานในการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยของประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำไปสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ เพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต

พุทธชาติ / ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter