News

ราชมงคลพระนคร ลงนามทางวิชาการ 5 เครือข่ายสถาบันการศึกษาเขตดุสิต สร้างความร่วมมือเชิงภาคีเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดุสิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ์ อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน โดยการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้ได้เติมเต็มศักยภาพของตนเอง ด้านทัศนคติ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดนวัตกรรมในการเรียนการสอนร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสถาบันร่วมกันต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter