Events

ราชมงคลพระนคร MOU สถาบันสิ่งทอและสถาบันการศึกษา ผนึกกำลังศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น ยกระดับงานวิจัยสู่สากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE) ระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง : Driving the Textile Industry in the Changing Environment เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ในการเผชิญความท้าทายรองรับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล รวมถึงเสริมความได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ทุกภาคส่วน ทั้งระดับปัจเจกอุตสาหกรรมและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรในอุตสาหกรรมให้เกิดองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้านสิ่งทอและแฟชั่น ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น หรือ CTE โดยมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย การจัดการองค์ความรู้ การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับการนำงานวิจัยทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากล รวมถึงการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากล

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter