News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการวิถีใหม่

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” (Start up HERO : Young Start up Hero) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียนรวมสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้เรียนรู้ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 to 2C) และสามารถนำองค์ความรู้ส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มนักศึกษา กับกลุ่มผู้ประกอบการ Start up และผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดสำหรับ Start up ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติไปปรับใช้ในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจของตนเองต่อไปได้

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวินิจ ลิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบต้นทุนต่ำ ผู้ก่อตั้งบริษัท Start up We Chef (Thailand) CO.,LTD และเจ้าของหนังสือ Best seller "Low Cost Marketing ฉีกทุกกฏ งดใช้ตังค์ ทํากิจการให้ดัง ในทุกช่องทาง" เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในยุควิถีใหม่ ( New Normal) วิทยากรโดย นายวัชรพล สุนนทราช ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร และหัวข้อการตลาดในยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดย อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการบ่มเพาะ เสริมสร้าง สนับสนุนพัฒนาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเวทีที่ช่วยให้นักศึกษานำผลงาน หรือธุรกิจที่ตัวเองมี เข้ารับการปรึกษาและพัฒนา เพื่อหาจุดด้อย และสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าของตน โดยมีวิทยากรและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ คอยให้คำปรึกษาต่อยอดโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบผลสำเร็จ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter