News

ราชมงคลพระนคร จับมือ แม็คกรุ๊ป ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

วันที่ 7 มีนาคม 2556 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีณุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช โดยมีนายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการลงนาม พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้า“แม็คยีนส์” ของบริษัท สำหรับนำใปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การออกแบบ การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ หรือเผยแพร่ผลงานแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมิเป็นการแสวงหากำไร

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดหลักสูตรการศึกษาร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษา วัตถุดิบในการเรียนการสอน อันเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างกลุ่มคนที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter