News

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรายละเอียด ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติเห็นชอบนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่โดยที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติแล้ว เห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกียวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter