News

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ มทร.พระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่14 – 28 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยมีนายจิรพงศ์ สมนึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter