News

อาซาฮี-ไทย อัลลอย มอบทุน มทร.พระนคร 3 ล้านบาท สนับสนุนโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้แทนในการรับมอบทุน จากคุณพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

ทั้งนี้ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ สร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับความต้องการของสถานประกอบการ และสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter