Newsการมีส่วนร่วม

ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ นายประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Smart Factory ตลอดจนสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่ม Start Up, Developer และ Integrator ให้กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter