Research

ราชมงคลพระนคร ส่งมอบแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยววัดเทวราชฯ-วัดนรนาถฯ ฝีมือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ส่งมอบถวายแอปพลิเคชันวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร แด่พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค 13 กรรมการมหาเถรสมาคม (มส)  และพระมหาธวัชชัย ธชปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดำเนินการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมส่งมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้การออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  และเป็นการประชาสัมพันธ์วัดในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านการเขียนโค๊ดและการออกแบบกราฟิก  โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะมีข้อมูลประวัติของวัด สถาปัตยกรรม พระพุทธรูปของวัด เจ้าอาวาส รูปจิตรกรรม วิดีโอบรรยากาศวัด และเว็บไซต์วัด พร้อมรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ในอนาคตจะดำเนินการพัฒนาให้สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ Play store เพื่อง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันใช้งานบนโทรศัพท์ในระบบแอนดรอยด์ ได้ที่ลิงก์แอปพลิเคชันวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร https://me-qr.com/9LRYZ9ap  และลิงก์แอปพลิเคชันวัดนรนาถสุนทริการาม https://me-qr.com/efsPvjVG

พุทธชาติ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter