Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านวิชาการ วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยเฉพาะทางด้านวิชาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ณ ห้องประชุมบัวม่วง สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.บริษัทแฟมเทรด จำกัด โดย นางสาวทียารัตน์ คงมณี (CEO) และ Mr.Christian Finseth ฝ่ายการตลาดยุโรป ซึ่งเป็นทีมผู้บริหารเดียวกับบริษัท Hygiene Technology Thailand จำกัด ในกลุ่ม บริษัท Hygiene Technology ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ และรา ด้วยเทคโนโลยีรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UVC) และ CCFT (Close coupled field technology) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
2.สมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย โดย ดร.ภูมิวริชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล นายกสมาคม และ พท.ธารณา จันทร์แจ้ง เลขาธิการสมาคม ซึ่งสมาคมแพทย์ไทยฯ เป็นผู้ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการดำเนินการรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) โดยใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพร ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่
3.บริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย จำกัด) โดย นางสาวสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับทางกรุงเทพมหานคร ด้าน Zero-waste
โดยปัจจุบันได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการกำจัดขยะอินทรีย์ (Bio-Digester Machine) และ
4.วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร โดย นางพรไพลิน ทิพสุธันย์ ผู้อำนวยการโครงการวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ และนายบัณฑิต คำโกน ที่ปรึกษาและคณะทำงานประสานงานโครงการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า สำหรับการหารือเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐานการส่งออกสากล ตั้งแต่ การปลูก การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การนำเข้า-ส่งออกและ การบูรณาการทางการแพทย์ โดยที่ บริษัทแฟมเทรด จำกัด และบริษัท Hygiene Technology Thailand จำกัด พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี รังสีอัลตราไวโอเลตซี (UVC) และ CCFT ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองจาก Campden BRI ประเทศอังกฤษให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะนำเข้าสู่การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพรต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter