News

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนาม 8 สถาบันการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตพึงประสงค์

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อร่วมกันนำองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษามาดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม และมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter