News

ราชมงคลพระนคร ตั้งจุดบริจาคโลหิตผ่านแคมเปญ“RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายใต้แคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” ณ บริเวณชั้น1 อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบริจาคโลหิต ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 35,930 ซีซี ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะ ด้านการเสียสละ ให้กับกลุ่มเยาวชน และเพื่อให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งต่อจิตสาธารณะรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอบรมแนวคิดทางการตลาด และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การรับบริจาคโลหิต พร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแคมเปญ“RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิดั่งพ่อสอน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โครงการเต็มใจ และโครงการพัฒน์ ศักยภาพพัฒนา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สมพิศ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter