News

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนางานวิเคราะห์และงานวิจัย ระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ กว่า 50 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรการบรรยายหัวข้อ“กรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา” หัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา” หัวข้อ “กระบวนการวิเคราะห์และวิจัยจากงานประจำที่เหมาะสม” หัวข้อ“การวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิเคราะห์และงานวิจัย” หัวข้อ “One – Sheet R2R proposal แผนที่การพัฒนางานประจำ” หัวข้อ “Proposal ที่ดีสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ” รวมทั้งหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา” นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิเคราะห์และงานวิจัย และหัวข้อ “One – Sheet R2R proposal แผนที่การพัฒนางานประจำ” อีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter