News

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรงานแนะแนว และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้คำปรึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำส่งนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่องความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จของนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่องความสำคัญของการนำกิจกรรมหลักสูตรมาใช้กับงานกิจการนักศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการป้องกัน แก้ไข พัฒนา และช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมการ์เดน ซีวิวรีสอร์ท อำเภอนาเกลือ จังหวัดชลบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter