Events

รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2562 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ศูนย์เทเวศร์

ประกาศเรื่องการรับสมัคร

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *