ระดับบัณฑิตศึกษา

RMUTP Graduate Level

ระดับบัณฑิตศึกษา

RMUTP Graduate Level

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

รายละเอียดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2563
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th
สมัครผ่านลิงก์ระบบ ระบบรับสมัครนักศึกษา
ตรวจสอบระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด โครงการฯ

หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
ณ คณะที่ผู้สมัครเลือก
• สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาโท 1 ชุด
• ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ปริญญาบัตร ราชมงคลพระนคร