บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Business Administration Program

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความสามารถระดับสูงด้านการวิจัย การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนของสังคมเป็นสาคัญ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ด.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
D.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชา

 • -
 • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • -
 • -

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน
 • ได้คะแนนการสอบ TOEFL ระดับค่าคะแนน 550 หรือเทียบเท่าของสถาบันด้านภาษาที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ CU TEP , TU GET ระดับค่าคะแนน 550 หรือ IELT ระดับ 6.5
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัย และมีผลงานด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้
 • เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ
 • มีประสบการณ์ในการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
 • อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร