ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)

มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิจัยศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง ที่มีความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
ปร.ด.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
Ph.D.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชา

 • -
 • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • -
 • -

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาวิชาอื่น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
  วันประกาศผลสอบเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
 • 1. ผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 75 จาก 120 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบ RMUTP English Proficiency Test ได้ที่เว็ปไซต์ http://lc.offpre.rmutp.ac.th/?page_id=418 สำหรับผู้มีคะแนน 70 – 74 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test คะแนน ไม่ต่ำกว่า 75 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
  2. ผลสอบ TOEFL
  2.1 Paper-based Test (PBT) หรือ Institutional Testing Program (ITP) ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 450 สำหรับผู้ที่มีคะแนน 400 – 449 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีผลการสอบ Paper-based Test(PBT) หรือ Institutional Testing Program (ITP) คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
  2.2 Internet-based Test (iBT) ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 สำหรับผู้ที่มีคะแนน 55 – 59 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมี ผลการสอบ Internet-based Test (iBT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 ก่อนสอบหัวข้อ
  วิทยานิพนธ์
  3. ผลสอบ IELTS ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0สำหรับผู้ที่มีคะแนน 4.0 – 4.5 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์