Events

รับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2563 ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter