News

มทร.พระนคร เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ร่วมกันพัฒนากลไกและระบบเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีศักยภาพ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ผู้แทนเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

โดยหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนชุดโครงการวิจัยฯ OTOP และ 2. การพัฒนากรอบข้อเสนอโครงการวิจัยของเครือข่ายฯ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ชุมชนนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรม Workshop ในการร่วมกันนำเสนอแนวทางการเขียนข้อเสนอ (Proposal) และกรอบโปรแกรม (Flagship) ภายใต้ Program Management Unit (PMU : บพท) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัย ทั้งนี้กรอบโปรแกรม (Flagship) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.9 แห่ง รวมตัวกันเพื่อยื่นเสนอขอทุนวิจัย ประกอบด้วย 3 flagships ได้แก่ 1. ชุมชนนวัตกรรม 2. ยกระดับ OTOP และ 3. Smart city ซึ่งจะทำให้การวางกรอบการวิจัย ขอบเขต วัตถุประสงค์ การกำหนดพื้นที่วิจัย OKR เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเป็นการสร้างจุดเด่นของแต่ละ มทร. ในการทำกรอบงานวิจัยต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter