News

มทร.พระนคร เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ร่วมกันพัฒนากลไกและระบบเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีศักยภาพ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ผู้แทนเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

โดยหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนชุดโครงการวิจัยฯ OTOP และ 2. การพัฒนากรอบข้อเสนอโครงการวิจัยของเครือข่ายฯ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ชุมชนนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรม Workshop ในการร่วมกันนำเสนอแนวทางการเขียนข้อเสนอ (Proposal) และกรอบโปรแกรม (Flagship) ภายใต้ Program Management Unit (PMU : บพท) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัย ทั้งนี้กรอบโปรแกรม (Flagship) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.9 แห่ง รวมตัวกันเพื่อยื่นเสนอขอทุนวิจัย ประกอบด้วย 3 flagships ได้แก่ 1. ชุมชนนวัตกรรม 2. ยกระดับ OTOP และ 3. Smart city ซึ่งจะทำให้การวางกรอบการวิจัย ขอบเขต วัตถุประสงค์ การกำหนดพื้นที่วิจัย OKR เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเป็นการสร้างจุดเด่นของแต่ละ มทร. ในการทำกรอบงานวิจัยต่อไป