News

มทร.พระนคร เจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 /2565 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศ.ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนเป็นการสร้างกิจกรรมการมีสัมพันธไมตรีต่อกันในกลุ่ม สภาอาจารย์ สภาคณาจารย์ สภาพนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาอาจารย์และบุคลากร จำนวน 80 คนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter