News

มทร.พระนคร จับมือ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี วิจัยพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ กับนายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาต่อยอดการผลิต การจัดการ และการตลาด รวมถึงการดำเนินการบริการวิชาการ วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนรู้ การจัดการและการตลาดของชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในโอกาสนี้ มทร.พระนคร ได้นำคณะอาจารย์ นักบริการวิชาการ และนักวิจัย จาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมทั้ง สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ และวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอศรีประจันต์ และกลุ่มชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และลงพื้นที่ในชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนลานสร้างสรร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยาหม่องสมุนไพรชุมชนบ้านบรรไดทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมจีนน้ำยา (สามพี่น้อง) และกลุ่มรักษ์สาน เพื่อสำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชน สำหรับนำไปใช้เป็นโจทย์วิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter