News

มทร.พระนคร จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ผลิตกำลังคนอาชีวะสนองภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ นายนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 การดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีแบบสองปริญญา การส่งเสริมโอกาสต่อยอดวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพความสามารถในการต่อยอดงานวิจัยในการส่งเสริมการวางแผนร่วมกันในการบูรณาการงานวิจัยต่างๆตลอดจนเพิ่มสมรรถนะทางด้านการฝึกอบรมองค์ความรู้เฉพาะด้านและหลักสูตรบูรณาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกัน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter