News

มทร.พระนคร จัดอบรมพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย จัดโดยกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 28 –29 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มีการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการทักษะ กระบวนการ เทคนิค ในการจัดทำผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปรานี อ่านเปรื่อง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter