News

มทร.พระนคร จัดติวเข้มนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” โดยมีผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานวิจัย ด้านการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ โดยสามารถเลือกวารสารได้ตรงตามสาขาวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นทางด้านการเผยแพร่บทความในระดับนานาชาติระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 60 คน ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter